دانلود بخشنامه و مطالب آموزشی

Download
نمونه جدول آنالیز هزینه های بالاسری جدول 6
نمونه جدول آنالیز هزینه های بالاسری جدول 6
نمونه جدول آنالیز هزینه های بالاسری جدول
JPG Image 887.1 KB
Download
بخشنامه جدید نحوه پیشنهاد قیمت مورخ خرداد96
بخشنامه جدید نحوه پیشنهاد قیمت مورخ خرداد96
Bakhshname+Tajzieh+Baha.pdf
Adobe Acrobat Document 816.4 KB
Download
جدول درصد تغییر قیمت های فهرست بها 95 نسبت به فهرست بها 94
جدول درصد تغییر قیمت های فهرست بها 95 نسبت به فهرست بها 94
جدول درصد تغییر قیمت های فهرست بها 95 ن
Adobe Acrobat Document 60.8 KB
Download
جدول درصد تغییر قیمت های فهرست بها 95 نسبت به فهرست بها 94
جدول درصد تغییر قیمت های فهرست بها 95 نسبت به فهرست بها 94
جدول درصد تغییر قیمت های فهرست بها 95 ن
Adobe Acrobat Document 60.8 KB
Download
جدول درصد تغییر قیمت های فهرست بها 95 نسبت به فهرست بها 94
جدول درصد تغییر قیمت های فهرست بها 95 نسبت به فهرست بها 94
جدول درصد تغییر قیمت های فهرست بها 95 ن
Adobe Acrobat Document 60.8 KB
Download
چک لیست متره و برآورد-ابنیه
چک لیست متره و برآورد-ابنیه.pdf
Adobe Acrobat Document 789.8 KB
Download
دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان
دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان.pd
Adobe Acrobat Document 412.2 KB