صورت وضعیت

صورت وضعیت :
امکان خواندن ریزمتره از Excel.
ساده‏‌نویسی برای نوشتن حروف فارسی و انگلیسی و اعداد به صورت ترکیبی.
امکان استفاده از کتاب فهرست‏‌بها و افزودن یک فصل، رشته و یا چند ردیف.
تعریف ریزمتره برای بخش‏های مختلف پروژه.
امکان تعریف ساختار شکست پروژه (WBS) و ارتباط آنها با ردیف‌‏های متره.
ورود اطلاعات ریزمتره راه‏‌سازی و ریزمتره ساختمان به طور یکجا.
فرمول‏‌نویسی برای هر ردیف و هر سلول (طول، عرض و...) در متره.
تفکیک احجام پیمانکار ناظر، مشاور، مدیریت طرح و کارفرما.
فیلتر براساس رسته، رشته، بخش، صورت‏مجلس، نوع ردیف، بخش، شرح عملیات یا ملاحظات.
توانایی تهیه برآورد پروژه براساس فهرست‌های بها.
نمایش مغایرت‏های فهرست‏‌بهایی.
نمایش ردیف‏‌های مرتبط با هر ردیف
امکان انتقال ستون‏‌های پیمانکار به سایر دست‏‌اندرکاران و یا برعکس.
کپی ریز متره ردیف یا ردیف‏‌های یک بخش، به ردیف یا بخش دیگر.
نقل ریزمتره و خلاصه متره یک پروژه به پروژه دیگر.
امکان درج ردیف بین ردیف‏‌های ریزمتره.
مشاهده احجام پیمانکار، ناظر، مشاور، مدیرطرح و کارفرما به طور هم‏زمان.
مشاهده مقادیر متره موقت قبل به تفکیک پیمانکار، ناظر، مشاور، مدیرطرح و کارفرما در متره جاری.
امکان حذف ردیف‏‌های انتخابی.
امکان تخصیص صورت‌جلسه به یک یا چند ردیف ریزمتره.
امکان الصاق هر نوع فایل به صورت جلسه.
افزایش یک ردیف به طوری که داده‏‌های ردیف بالایی در ردیف پایینی کپی شود.
نمایش داده‌ها به ترتیب ورود اطلاعات، ردیف، بخش، صورت‌مجلس و احجام.
ارسال تمامی گزارش‌های متره به Word.
دریافت گزارش ریزمتره به ترتیب‌های دلخواه کاربر و گزارش خلاصه متره.
گزارش از یک یا چند صورت‏مجلس.
گزارش‏ ریزمتره به صورت تجمعی یا به تفکیک هر بخش.
گزارش ریزمتره به تفکیک پیمانکار، ناظر، مشاور، کارفرما و مدیریت‏‌ طرح با رنگ دلخواه.
گزارش ردیف‏‌های هر فصل در صفحه مجزا و یا پیوسته.
توانایی استفاده از رشته‏‌های گوناگون فهرست‏‌بها در یک پروژه.
امکان دریافت اطلاعات از .Excel
نقل متره به تفکیک بخش‌های مختلف کار در صورت‏‌وضعیت.
امکان تعریف ساختار شکست پروژه (WBS) و ارتباط آنها با ردیف‏‌های پروژه.
اعلام مغایرت‏‌ها در پروژه و امکان گزارش‏‌گیری از آنها.
امکان نقل اطلاعات از یک پروژه به پروژه دیگر.
امکان تبدیل فهرست‏‌بهای یک سال به سال دیگر.
امکان ارسال ستون‏‌های برآورد به صورت انتخابی به Excel .
فیلتر کردن ردیف‏‌ها.
امکان خواندن اطلاعات صورت‏‌و‌‌ضعیت از برآورد اولیه.
امکان ورود صورت‏‌وضعیت برای موقت‏‌های مختلف.
امکان انتقال مصالح پای‏کار به هر فصل دلخواه در هر صورت‏‌وضعیت.
مقایسه برآورد و صورت‏‌وضعیت به طور ردیفی، فصلی و یا کلی.
گزارش خلاصه مالی تفضیلی رشته‏‌ها.
دریافت گزارش‏‌ها به صورت کلی یا به تفکیک هر بخش.
ایجاد ضرایب مختلف به هر تعداد دلخواه.
ضرب شدن ضرایب به هر شکل مورد نظر کاربر.
امکان اعمال ضریب در مقدار و یا بهای ‌واحد.
امکان اعمال ضرایب مختلف به بخش‌های مختلف.
اعمال ضریب بر روی یک ردیف‌،یک فصل، یک رشته و یا کل پروژه.
امکان مقایسه ضرایب برآورد با ضرایب صورت‌وضعیت در هر پروژه.
بانک اطلاعاتی مستندات مقادیر مصالح مصرفی مشمول حمل.
نمایش مراجع مـورد استفـاده برای ‌محاسبه مقادیر مصالح مصرفی.
اضافه کردن ردیف‌های مربوط به حمل به صورت‌وضعیت.
روش‌های محاسبه مقادیر مصالح مصرفی برای فهرست‌های بهای سال‌های مختلف.
تفکیک مسافت در جاده‌های‌ آسفالتی، خاکی یا شنی با هر ضریب دلخواه
امکان انتخاب هر نوع مسیر برای مسیر حمل مصالح.
وارد کردن مسیرهای مختلف برای یک نوع کالا.
گزارش مقادیر مصالح مصرفی و حمل مصالح و ارسال آنها به Word و Excel.
شاخص‌های تعدیل فصلی، رشته‏‌ای و کلی برای سال‌های مختلف و قابلیت به‌‏روزآوری.
محاسبه تعدیل با مقادیر پیمانکار، ناظر، مشاور، کارفرما، مدیریت طرح و محاسبه تعدیل برآورد.
محاسبه مبلغ کارکرد در هر دوره (Interpolation).
تعریف فصل برای تعدیل ردیف‌های مصالح پای‏کار.
محاسبه تعدیل با واردکردن جمع فصل‌ها.
محاسبه تعدیل با شاخص‏‌های میانگین برای دوره تاخیر غیرمجاز.
امکان تغییر درصد و تعداد اعشار ضریب تعدیل.
تعریف سال و دوره علی‏‌ا‌لحساب برای شاخص دوره‏‌های اعلام نشده.
امکان تعریف شاخص جدید برای فصل‌ها و رشته‌های جدید.
محاسبه شاخص‌ها در زمان تاخیر غیرمجاز یک پروژه یا زیر پروژه.
امکان انتقال محاسبات تعدیل به Excel و Word.
انتقال شاخص‌های یک پروژه به پروژة‌ دیگر.
دریافت گزارش خلاصه تعدیل، تعدیل و تعدیل به تفکیک مبالغ 
فصل‌ها.