آنالیز و پیشنهادقیمت :
توانایی تهیه برآورد پروژه براساس فهرست‌های بها.
مشاهده و چاپ تجزیه‌بهای نسخه سال 1389 همراه با نرخ عوامل فهرست‌بها.
تهیه فهرست عوامل موثر در پروژه.
مشاهده عوامل موثر در پروژه به ترتیب درصد وزنی.
امکان تغییر قیمت‌های پایه عوامل.
تهیه تمامی فرم‌های بخشنامه‌ 4951 (65درصد) و 76574 (تفکیک فصول).
محاسبه ضریب اضافه یا تخفیف (پلوس و مینوس) برای ردیف، فصل و کل پروژه.
امکان تغییر آنالیزهای پایه برای هر پروژه.
امکان تهیه فهرست عوامل خاص کاربر.
امکان استفاده از آنالیزهای یک ردیف در ردیف‌های دیگر.
آنالیز ردیف‌های غیرپایه و فهرست‏های خاص.
محاسبه رشد میانگین هر فصل در بخش آنالیزبها.
انتقال آنالیزهای یک پروژه به پروژه دیگر.
اعمال ضریب در نرخ عوامل به تفکیک نیروی انسانی، ماشین‏‌آ‌لات، مصالح و حمل.
واردکردن مبلغ مقطوع به جای آنالیز برای دستمزد، ماشین‌آلات، مصالح و حمل.
امکان آنالیز ردیف‌های یک بخش به صورت کلی و یا درصدی از پروژه.
مقایسه کامل بهای واحد پایه و بهای واحد منتجه از آنالیز قبل و بعد از اعمال ضرایب.