تدریس خصوصی متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با تدکار

تدریس خصوصی در ۵جلسه کلیه مسائل مربوط به متره و تهیه صورت وضعیت آنالیز ایتم فهرست بها .تهیه اسناد مناقصه.اصول و مبانی شرایط عمومی پیمان.

بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی

و کار با نرم افزار تدکار بصورت حرفه ای

هزینه کل دوره : 1.200.000 تومان